Politika ochrany soukromí

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Nippon Express (Deutschland) GmbH, se sídlem Marie-Bernays-Ring 23, 41199 Mönchengladbach, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem Mönchengladbach, oddíl HRB, číslo 4658, jednající v České republice prostřednictvím Nippon Express (Deutschland) GmbH, odštěpného závodu zahraniční právnické osoby, IČ 264 46 162, se sídlem Za Tratí 236, 252 19 Chrášťany, zapsaného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 44202 (dále též „Nippon Express“ nebo „Společnost“),  zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnosti, vyplývající z GDPR ve vztahu k zaměstnancům Nippon Express, jsou předmětem oddělené dokumentace.

Tato Politika ochrany soukromí je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti společnosti Nippon Express jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

 

 1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ?

Správcem Vašich osobních údajů je Nippon Express (Deutschland) GmbH, se sídlem Marie-Bernays-Ring 23, 41199 Mönchengladbach, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem Mönchengladbach, oddíl HRB, číslo 4658, jednající v České republice prostřednictvím Nippon Express (Deutschland) GmbH, odštěpného závodu zahraniční právnické osoby, IČ 264 46 162, se sídlem Za Tratí 236, 252 19 Chrášťany, zapsaného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 44202, www.nippon-express.cz.

 

 1. PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 • zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností z uzavřené smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR; jedná se zejména o plnění smlouvy o přepravě (letecké, námořní), příp. poskytování stěhovacích služeb či celního poradenství;
 • ve vztahu k provozu kamerového systému se záznamem - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Nippon Express, kterými jsou zejména ochrana života, zdraví osob a majetku Nippon Express, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 1. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Primárním příjemcem osobních údajů je Nippon Express (Deutschland) GmbH, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČ 264 46 162, se sídlem Za Tratí 236, 252 19 Chrášťany, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 44202.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které poskytují společnosti Nippon Express služby v pozici zpracovatele osobních údajů (externí účetní společnost, IT společnost, advokáti).

Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

Osobní údaje mohou být dále sdíleny v rámci skupiny společností Nippon Express.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. celní úřady, finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

 

 1. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu ke kamerovému systému:

Obrazový záznam z kamerového systému zachycující podobu a chování / jednání monitorovaných osob.

 

 1. DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACIM?

Osobní údaje mohou být sdíleny v rámci skupiny společností Nippon Express i mimo EU/EHP. Všechny společnosti v rámci skupiny Nippon Express mají zaveden vysoký standard ochrany osobních údajů. Ve všech společnostech skupiny Nippon Express jsou v souvislosti s ochranou osobních údajů vydána přísná pravidla definující role a odpovědnosti všech zaměstnanců při zpracování poskytnutých osobních údajů a je zaveden systém vysoké úrovně zabezpečení těchto údajů, aby bylo zabráněno jejich úniku, ztrátě či poškození. Blíže k ochraně osobních údajů ve skupině společností Nippon Express - www.nipponexpress.com – Personal Data Protection Policy.

 1. PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude společnost Nippon Express zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv z případných sporů, nejdéle však 5 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis pro konkrétní dokument odlišnou dobu pro uchování.

 

 1. JAKÁ MÁM PRÁVA V SOUVISLOSTI SE  ZPRACOVÁNÍM  MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům
 • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů
 • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
 • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

 1. DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve společnosti Nippon Express předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 1. DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na internetových stránkách www.nippon-express.cz nejsou nastaveny cookies či obdobné prostředky, pomocí kterých by byly zpracovávány osobní údaje.

 

 1. Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů při zaslání objednávky služeb či podpisu smlouvy.

 

 1. JAK JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Naše databáze jsou zabezpečeny proti přístupu třetích osob. Elektronické databáze jsou zabezpečeny jedinečným heslem. Dokumenty v listinné podobě obsahující osobní údaje jsou uloženy v uzamčených skříních, popř. uzamčených kancelářích. Ve společnosti jsou vydána přísná pravidla stanovující role a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců při zpracování osobních údajů, jakož i pravidla pro zabezpečení poskytnutých osobních údajů. Všechny osoby, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, jsou zavázány povinností mlčenlivosti a mají povinnost zachovávat důvěrnost všech přístupových údajů.

 

 1. MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na Nippon Express (Deutschland) GmbH, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se sídlem Za Tratí 236, 252 19 Chrášťany  nebo emailem na kontakt pro oblast  zpracování osobních údajů: prg.gdpr@neeur.com.

 

Upozornění:

Tento dokument je aktualizován k datu 21.8.2018. K tomuto datu doposud není v účinnosti zákon o zpracování osobních údajů jako tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Společnost Nippon Express si vyhrazuje právo tento dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.

 

Za Nippon Express (Deutschland) GmbH,

odštěpný závod zahraniční právnické osoby

 

Petr Kavalek

vedoucí odštěpného závodu


českyCZ anglickyEN
© 2023 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.